พันธุภาคย์สหคลินิก “คลินิกทางพันธุกรรม”

image

    พันธุกรรม (Heredity) เป็นการถ่ายทอดลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งมีชีวิต ที่ส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวเรียกกันว่า "กรรมพันธุ์" โดยการถ่ายทอดพันธุกรรมเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ตัวโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติทางร่างกายด้วยเช่นกัน โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและต้องสืบลึกเข้าไปถึงต้นตอการเกิดโรค นั่นหมายถึง ยีนและโครโมโซมของทั้งพ่อและแม่ รวมถึงในระดับเครือญาติที่ลึกลงไปเป็นลำดับขั้น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ซึ่งมีการแสดงออกของอาการหลากหลาย ในทุกระบบ เช่น สมอง ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ ตา หู หัวใจ ไต กระดูก เลือด ฯลฯ ซึ่งหลายโรคมีความรุนแรงสูง ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้ตั้งแต่วัยทารก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความสุขในครอบครัว “พันธุภาคย์สหคลินิก”

จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือคู่สามีภรรยาที่ต้องการวางแผนครอบครัวโดยให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมอันเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมของพ่อแม่หรือเครือญาติ ที่อาจถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวินิจฉัยก่อนคลอด“พันธุภาคย์สหคลินิก” นอกจากจะให้คำปรึกษาแล้วยังให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านพันธุศาสตร์การตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมก่อนมีบุตร รวมถึงการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมที่มีโอกาสถ่ายทอดไปสู่ลูกได้เพื่อการเริ่มต้นวางแผนชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์ ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการและการเริ่มต้นครอบครัวอย่างมีความสุข

image
image
image
image

“พันธุภาคย์สหคลินิก” มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง พันธุกรรม โดยให้บริการดังนี้

1. คลินิกทั่วไป: ตรวจสุขภาพก่อนสมรสและมีบุตร คัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมก่อนมีบุตร ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในครอบครัว

วันเวลาออกตรวจ: จันทร์-ศุกร์ 10-20 น. เสาร์ 9-20 น. อาทิตย์ 13-20 น.

รายนามแพทย์
- ผศ.ดร.นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล แพทย์พยาธิวิทยาคลินิก และ นักพันธุศาสตร์การแพทย์
- พญ.มานิตา จองวิริยะวงศ์ เวชปฏิบัติทั่วไป
- พญ.พรพิมล มิ่งบรรเจิดสุข อายุรแพทย์
- พญ.ณุชชนา แก้วภราดัย สูติแพทย์
- นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ สูติแพทย์
- นพ.สิรภพ นวลศรี เวชปฏิบัติทั่วไป
- พญ.ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์ เวชปฏิบัติทั่วไป
- นพ.ภัคพล ปัญจกิตติ เวชปฏิบัติทั่วไป
- นพ.อภิศักดิ์ เหมนิลรัตน์ เวชปฏิบัติทั่วไป

2. คลินิกอัลตราซาวด์และครรภ์เสี่ยงสูง: ให้บริการคัดกรองความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ 2 และ 4 มิติ ให้คำปรึกษาการดูแลกรณีครรภ์เสี่ยงสูง เช่น ทารกมีความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือโครโมโซม

วันเวลาออกตรวจ อังคาร 17-20 น. และเสาร์ 9-12 น.

รายนามแพทย์
- นพ.วีรภัทร สมชิต สูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
- พญ.ญาณินี วรกิจธำรงค์ชัย สูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (by appointment only)

3. คลินิกคู่สมรสความเสี่ยงสูง ให้บริการปรึกษาคู่สมรสที่มีปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคในการมีบุตร เช่น มีโรคประจำตัว มีปัญหาทางนรีเวช แท้งบ่อย ไม่ประสบความสำเร็จในการมีบุตรด้วยตนเอง มีความเสี่ยงโรคพันธุกรรมที่ถ่ายทอดในครอบครัว

วันเวลาออกตรวจ จันทร์ 10-17
น.(อายุรกรรม) จันทร์ 17-20 น. (สูติกรรม)

รายนามแพทย์
- พญ.พรพิมล มิ่งบรรเจิดสุข อายุรแพทย์
- นพ.ธนิก โชคจิรวัฒน์ สูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์ สูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (by appointment only)
- ผศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ สูติแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (by appointment only)
- ผศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรแพทย์ และ นักพันธุศาสตร์การแพทย์ (by appointment only)

4. คลินิกสุขภาพสตรี ให้บริการตรวจสุขภาพภายในของสตรี และ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วันเวลาออกตรวจ จันทร์ 17-20 น. อังคาร 17-20 น. พุธ 10-16 น. เสาร์ 9-12 น. เสาร์ 15-20 น.

รายนามแพทย์
- พญ.ณุชชนา แก้วภราดัย สูติแพทย์
- นพ.วีรภัทร สมชิต สูติแพทย์
- นพ.ธนิก โชคจิรวัฒน์ สูติแพทย์
- นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ สูติแพทย์

5. คลินิกฝากครรภ์ ให้บริการและปรึกษาการดูแลครรภ์

วันเวลาออกตรวจ เสาร์ 15-20 น.

รายนามแพทย์
- นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ สูติแพทย์
- นพ.ปกรณ์ หลายศิริเรืองไร สูติแพทย์ (by appointment only)

6. คลินิกมะเร็งเต้านมพันธุกรรม ให้บริการปรึกษาการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดในครอบครัว รวมถึงให้คำปรึกษาดูแลทางเรื่องในการตรวจยีนก่อมะเร็ง ได้แก่ BRCA1 และ BRCA2

วันเวลาออกตรวจ จันทร์ 10-20 น. พุธ 17-20 น. ศุกร์ 17-20 น.

รายนามแพทย์
- พญ.พรพิมล มิ่งบรรเจิดสุข อายุรแพทย์
- ผศ.ดร.นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล แพทย์พยาธิวิทยาคลินิก และ นักพันธุศาสตร์การแพทย์

7. คลินิกสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ และจิตเวชเด็ก-วัยรุ่น ให้บริการปรึกษาปัญหาทางจิตเวชในหญิงตั้งครรภ์ เช่น กังวล ซึมเศร้า ความเครียดจากการตั้งครรภ์และเลี้ยงบุตร บุตรซนผิดปกติ สงสัยปัญหาสมาธิสั้นหรือออทิสติก

วันเวลาออกตรวจ อังคาร 10-12 น.

รายนามแพทย์
- พญ.อัจฉรา ตราชู จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

8. คลินิกโรคพันธุกรรมและธาลัสซีเมีย ให้บริการปรึกษาการวินิจฉัย การดูแลรักษา การวางแผนการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม

วันเวลาออกตรวจ by appointment only

รายนามแพทย์
- ผศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรแพทย์ และ นักพันธุศาสตร์การแพทย์ (โรคพันธุกรรม)
- ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต กุมารแพทย์ (ธาลัสซีเมีย)

นัดหมายล่วงหน้า 02 077 9991 Line ID @panthupark
ง และ บริษัท Sofiva ประเทศไต้หวัน

Powered by MakeWebEasy.com