โปรโมชั่นเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร ด้วยการคัดกรองพันธุกรรม

 

 

พันธุภาคย์สหคลินิก “คลินิกทางพันธุกรรม
     พันธุกรรม (Heredity) เป็นการถ่ายทอดลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งมีชีวิต ที่ส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวเรียกกันว่า "กรรมพันธุ์" โดยการถ่ายทอดพันธุกรรมเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ตัวโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติทางร่างกายด้วยเช่นกัน โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและต้องสืบลึกเข้าไปถึงต้นตอการเกิดโรค นั่นหมายถึง ยีนและโครโมโซมของทั้งพ่อและแม่ รวมถึงในระดับเครือญาติที่ลึกลงไปเป็นลำดับขั้น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ซึ่งมีการแสดงออกของอาการหลากหลาย ในทุกระบบ เช่น สมอง ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ ตา หู หัวใจ ไต กระดูก เลือด ฯลฯ ซึ่งหลายโรคมีความรุนแรงสูง ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้ตั้งแต่วัยทารก
 

   ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความสุขในครอบครัว
“พันธุภาคย์สหคลินิก” จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการช่วย
เหลือคู่สามีภรรยาที่ต้องการวางแผนครอบครัว
โดยให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
อันเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมของพ่อแม่
 หรือเครือญาติ ที่อาจถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ตั้งแต่
ก่อนการตั้งครรภ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำใน
การทำวินิจฉัยก่อนคลอด

“พันธุภาคย์สหคลินิก” นอกจากจะให้คำปรึกษาแล้ว
ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านพันธุศาสตร์
การตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมก่อน
มีบุตร รวมถึงการป้องกันการเกิดโรคทาง
พันธุกรรมที่มีโอกาสถ่ายทอดไปสู่ลูกได้
เพื่อการเริ่มต้นวางแผนชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์
แบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพันธุศาสตร์ ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นที่
จะให้บริการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
และการเริ่มต้นครอบครัวอย่างมีความสุข

    “พันธุภาคย์สหคลินิก” มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษา
เกียวกบัโรคทีเกิดจากความผิดปกติทาง พนัธุกรรม โดยให้บริการดังนี้

- ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกบโรคทีเกิดจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์, โรคทีเกิดจากความผิด
ปกติของโครโมโซม, โรคกล้ามเนื้อและประสาทเสื่อม , โรคธาลัสซีเมีย,
รวมทั้งภาวะพิการแต่กำเนิด, ภาวะพัฒนาการช้าหรือปัญญาอ่อน,
โรคชัก พันธุกรรม

- มีการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการ เกียวกับโครโมโซม และโรคที่มี
ความผิดปกติของยีนเกี่ยวกับ กลา้มเนื้อเสื่อม และระบบประสาทเสื่อม

- ตรวจค้นหาความเป็นไปได้ในการได้รับสืบทอดความผิดปกติทาง
พันธุกรรมซึ่งจะแสดงผลใน อนาคต เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งเต้านม,
มะเร็งไข่, โรคหัวใจ,โรคพาร์กินสนั เป็นต้น

- ตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมก่อนมีบุตร (ในกรณีที่ พ่อ หรือ แม่
เป็นพาหะ) เช่น โรคธาลัสซีเมีย

- ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวินิจฉัยก่อนคลอด

- บริการปรึกษาภาวะทางจิตเวชในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

- บริการตรวจทางพนัธุศาสตร์ของผู้ป่วยออทิสติกและความบกพร่อง
ทางสติปัญญา

- บริการตรวจทางพนัธุศาสตร์แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกียวกับโรค
มะเร็งทีถ่ายทอดทางพันธุกรรม

- บริการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี
Whole Genome Sequencing (WGS),
Whole Exome Sequencing (WES)
และ Chromosomal microarray


  ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทางพันธุก์รรมของพันธุภาคย์สหคลินิก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางพนัธุศาสตร์ โดยได้นำองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริการทางการแพทย์
ระดับจีโนมอย่างมีมาตรฐาน นำโดยทีมแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ห้องปฏิบัติการ บริษัท TDL
ประเทศอังกฤษ, บริษัท Centogene ประเทศเยอรมัน, บริษัท BGI
ประเทศฮ่องกง และ บริษัท Sofiva ประเทศไต้หวัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้